Stadgar

Stadgar för Föreningen Palma

Reviderade på årsmötet 2016-03-08

 • 1 Ändamål
  Föreningen Palma är en ideell förening vars ändamål är att främja utvecklingen av kvinnors företagande på Gotland.
 • 2 Medlemskap
  Var och en som erlägger av årsmötet fastställd årsavgift och stödjer föreningens syften kan bli medlem i föreningen.
 • 3 Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmöte, föreningsmöte och styrelsen.
 • 4 Räkenskapsår
  Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.
 • 5 Styrelsen
  Styrelsen består av ordförande och minst 2 och högst 6 ledamöter samt minst 1 och högst 3 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter eller suppleanter för dessa, är närvarande. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst. Styrelsen utser inom sig ev. övriga poster. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
 • 6 Avgifter
  Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år.
 • 7 Val
  Ordförande och ledamöter väljs av årsmötet. Kassör kan väljas utom eller inom styrelsen. Mandattid är 1 år för ordförande och 2 år för ledamöter. Vid första årsmötet väljs halva antalet ledamöter på 1 år.
 • 8 Årsmöte
  Årsmöte ska hållas innan mars månads utgång. Kallelse ska ske senast 2 veckor innan årsmötet på sådant sätt som styrelsen bestämmer och följande ärenden ska behandlas:
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
 • Styrelsens årsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Beslut om medlemsavgiftens storlek
 • Val av ordförande
 • Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av styrelseledamöter samt suppleanter
 • Val av revisor samt revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • 9 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses minst en revisor och en suppleant.

Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 10 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.

 • 11 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande möten, varav ett årsmöte. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte.